Suomeksi

Enckell, Mikael

Fakta

Född 2.9.1932 i Helsingfors

Uppvuxen i Grankulla och bodde där 1932-1950. Föräldrar Rabbe Enckell och Heidi Parland.

Yrke: psykiater och författare

Familj: hustru Irma Reuter och fyra barn

Intressen: film och litteratur.

Erhöll Tollanderska priset år 1992 och Svenska Akademiens Finlandspris år1998

Författarens röst

Handlingarna i våra liv förefaller, ur självförståelsens synvinkel sett, att fördela sig på två grupper: å ena sidan dem vi mer eller mindre restlöst tror oss förstå som följder av kända skäl, å andra sidan dem vi - trots att också i dessas bakgrund funnits medvetna motiv och överväganden - inte någonsin upplever att vi förmår omfatta helt med vår tanke och vårt medvetande. Till den senare gruppen hör de verkligt centrala avgörandena i livet, t.ex. valet av yrke och, i synnerhet, av äktenskapspartner. Hur vi än genom självreflexion fördjupar vårt perspektiv på dessa valsituationer, tycker vi oss aldrig vara i stånd till att fullständigt och samtidigt hålla dem alla i vårt grepp; när vi sträcker oss efter något svårfångat skäl slinker andra på nytt undan och försvinner, skyddade av skymningen i den ständigt återkommande och oundvikliga ouppmärksamheten. Endast visavi handlingar av sekundär betydelse, föremål för mindre intresse, kan vi med framgång upprätthålla illusionen om oss själva som övervägande medvetet och rationellt fungerande varelser.

Mikael Enckell
ur "Under beständighetens stjärna", 1986

Mikael Enckell är utbildad läkare och psykoanalytiker. Han debuterade 1962 med en essäsamling, "Det dolda motivet". Efter det har Enckell utgivit ett dussintal böcker; om Hölderlin, Wecksell och Björling, Visconti, Resnais och Hitchcock.

Tre biografiska studier (Under beständighetens stjärna, Dess ljus lyse! och Öppningen i taket) behandlar Grankullaförfattaren Rabbe Enckells liv och författarskap. Mikael Enckell har ibland kallats den bästa juden i Finland, och hans hängivenhet för judarnas öden är ovedersäglig och respektfull. Flera av hans böcker kretsar kring den judiska tematiken.

Ett genomgående drag i Enckells produktion är en strävan efter att ge röst åt undanträngda, glömda och gärna nervärderade sammanhang, som dock varit viktiga och gestaltskapande. Det är en strävan som överensstämmer med de stora förebildernas, Freuds och Prousts åskådningar och uppfattningar om vad som bör göras.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Bild: Lena Malm/Söderströms förlag

Källor:
http://www.kiiltomato.net/?rcat=Tietokirjallisuus&rid=925&lang=swe, 3.11.2006
http://www.kaapeli.fi/~soderstr/forfattare/EnckellM.htm, 3.11.2006

Verk skrivna av Mikael Enckell:

1962 Det dolda motivet [essäer]
1969 Det omvända antalet
1972 Över stumhetens gräns
1975 Hölderlin
1979 Eko och återsken
1984 Spegelskrift
1986 Under beständighetens stjärna
1988 Till saknadens lov
1988 Peiliin kirjoitettu
1991 dess ljus lyse!
1991 Psykoanalysen i kulturlivet (medarbetare)
1993 I den frågandes själ
1997 Öppningen i taket
2001 Själen som vägrade krympa
2004 Uppror och efterföljelse

Böcker i bibban


Logga in